ماجراجویان معلول ایران

رانندگی سم اشمیت با سرش در مسابقه اتومبیل رانی

سم اشمیت

رانندگی سم اشمیت با سرش در مسابقه اتومبیل رانی زندگی حرفه ای و موفق سم اشمیت ۱۴ سال پیش در سری مسابقات ایندی کار زمانی که ماشین مسابقه او با دیوار برخورد کرد به پایان رسید. اما در طول امادگی برای مسابقات ایندیاناپلیس ۵۰۰ دوباره پشت فرمان نشست تا آخرین جادوی صنعت خودرو را به […]