ماجراجویان معلول ایران

اولین صعود با ویلچر به بیس کمپ اورست در ارتفاع ۵۳۴۶ متر

اسکات دولان

اولین صعود با ویلچر به بیس کمپ اورست در ارتفاع ۵۳۴۶ متر اسکات دولان ورزشکار ۲۸ ساله استرالیایی که از ناحیه پاهایش دارای معلولیت است (پاراپلژی)، موفق شد با استفاده از ویلچر و در قسمت های از مسیر صعود، فقط با دستانش خود را به بیس کمپ اورست برساند. در ۱۶ مارس ۲۰۱۸ اسکات به همراه […]