پیوند های مفید

پیوند ها

http://www.shamdani.com

پایگاه معلولین ایران – شمعدانی

http://www.baavarnew.ir

انجمن باور

http://www.pasogroup.com

موسسه پیام آوران ساحل امید

http://www.dystrophy.ir

انجمن دیستروفی

http://ww.socialworkeriran.com

مددکاری اجتماعی ایران

http://www.mkamali.com

دکتر محمد کمالی

http://www.neginh.net

روز + نامه

http://www.malolannews.com

معلولان نیوز

http://www.paderaz.com

پادراز

http://www.reysdp.com

جامعه مجازی معلولین شهر ری