بایگانی برچسب » پرواز با کایت «

پرواز با کایت

ماجراجویان معلول ایرانی می توانند پرواز با کایت موتوردار را هم تجربه کنند. با کوچک ترین پرنده موتوردار دونفره لذت پرواز آرزو نیست

کایت موتوردار